כנס עולמות 2016

תקנון תחרות הצילום

 1. כללי התחרות ומטרותיה
 2. מבנה והתנהלות התחרות
 3. השתתפות בתחרות
 4. תנאים ומגבלות
 5. תנאים ומגבלות – מארגנים

 

 1. כללי התחרות ומטרותיה

  1. התחרות נועדה לשפר את החוויה של באי הכנס ולהעניק הכרה למצוינות בתחום הצילום בכנס עולמות 2016. צלמים יתעדו את הכנס וחבר השופטים יבחן את צילומיהם ויבחר את התמונות המצטיינות.
  2. המסמך מנוסח בלשון זכר אך מיועד לשני המינים.
   חזרה לראש התקנון  ||  חזרה לראש עמוד התחרות
    
 2. מבנה והתנהלות התחרות

  1. תחרות הצילום תמנה שלושה חלקים:
   1. תחרות כללית: תמונות כלליות של הכנס, במסלול הזה ייבחרו התמונות הזוכות בבחירת השופטים, ובתחרות חביב הקהל.
   2. תחרות קוספליי: צילומים של באי הכנס שהגיעו מחופשים, במסלול הזה ייבחרו התמונות הזוכות בבחירת השופטים, ובתחרות חביב הקהל.
   3. מציאות מוגברת: מיצוי דיגיטלי של תמונות מהכנס, במסלול הזה ייבחרו התמונות הזוכות בבחירת השופטים בלבד.
  2. על כל משתתף להגיש חמישה צילומים לתחרות הכללית, חמישה צילומים לתחרות צילומי הקוספליי ושתי תמונות למסלול "מציאות מוגברת" (להלן "אלבומי הגשה"). בין התמונות בשני המסלולים הראשונים יציין המשתתף צילום אחד מכל אלבום שברצונו להגיש לתחרות חביב הקהל. לכללים שנוגעים לתוכן התמונות עיינו בפרק 4: "תנאים ומגבלות"
  3. משתתף יהיה רשאי לוותר על ההגשה לכל מסלול של התחרות בלי לפגוע בהתמודדותו במסלולים האחרים. משתתף שוויתר על התמודדות באחד ממסלולי התחרות לא יוכל להגיש תמונה לתחרות חביב הקהל במסלול זה.
  4. יש להגיש את המספר המוגדר של תמונות לכל מסלול בהתאמה כאשר הציון שיקבע את דירוג הצלם בכל מסלול הוא סך כל הניקוד שהשופטים נתנו לכל התמונות שהגיש.
  5. התמונות יוגשו באמצעות כתובת מייל ייעודית לתחרות הצילומים עד ל-4 במאי 2016 בשעה 23:59 (להלן "תקופת ההגשה"). לא תותר הגשת צילומים אחרי תום מועד תקופת ההגשה. לאחר ההגשה לא יינתן לעשות שינויים בתמונות שהוגשו או בבחירת הצילומים לתחרות חביב הקהל.
   1. הצילומים לכל מסלולי התחרות יאושרו בידי מארגני התחרות, שגם יוודאו שהתמונות נשלחו לתחרות הנכונה.
   2. צילומים לתחרות חביב הקהל יועלו לאלבום פייסבוק בהתאם למסלול שאליו הוגשו (להלן "אלבומי חביב הקהל") שיופיע בעמוד הפייסבוק של הכנס ב-5 במאי 2016.
  6. אלבומי ההגשה יעברו לשופטים בעילום שם וגם התמונות באלבומי חביב הקהל יתפרסמו בלי ציון שמם של הצלם או המצולמים. לא יתאפשר לפרסם תגובות לתמונות ולאלבומים פרט ל"לייקים/אהבה" עד לפרסום זהות הזוכים בתחרות. רק מארגני התחרות יהיו רשאים להעלות תמונות לאלבומי חביב הקהל.
  7. עד תום התחרות אין לפרסם אף תמונה שהוגשה לתחרות בכל מקום אחר.
   חזרה לראש התקנון  ||  חזרה לראש עמוד התחרות
    
 3. ההשתתפות בתחרות

  1. רשאי להשתתף בתחרות כל מי שעומד בכל התנאים הבאים:
   1. נרשם לתחרות כדין ובמועד, על פי תנאי התקנון.
   2. גילו 15 ומעלה.
   3. אינו שופט של התחרות או בין מארגני התחרות.
   4. קיבל אישור לכך ממארגני התחרות.
  2. 2. ההרשמה לתחרות נמצאת באחריות המבקשים להשתתף בה. על מנת להירשם יש לשלוח דוא"ל לכתובת olamot.photocontest@gmail.com או להירשם ידנית בעמדת המודיעין במהלך הכנס. בעת ההרשמה יש לציין את הפרטים הבאים:
   1. שם מלא.
   2. כתובת דוא"ל פעילה שבה אפשר ליצור קשר.
  3. אפשר להירשם מיום פרסום התקנון ועד 3 במאי בשעה 23:59 (להלן "תקופת הרישום").
  4. זוכי התחרות יתבקשו להעביר גם כתובת למשלוח דואר.
  5. ההשתתפות בתחרות אינה כרוכה בתשלום.
  6. צלמים רשמיים של האירוע יירשמו אוטומטית כמשתתפים בתחרות הצילום.
  7. לכל משתתף שנרשם מראש לתחרות ינופק תג שם שיזהה אותו כמשתתף.
   חזרה לראש התקנון  ||  חזרה לראש עמוד התחרות
    
 4. תנאים ומגבלות

  1. יש להגיש תמונות שצולמו בגבולות המתחם של כנס עולמות 2016 וסביבתו ובימי הכנס בלבד: 27-26 באפריל 2016.
  2. צילום של באי הכנס יהיה אך ורק באישור המצולמים. צילום של קטינים יותר רק באישור הוריהם או אפוטרופוס אחר. האחריות לקבל את הסכמת המצולמים מוטלת על הצלם בלבד. ההסכמה צריכה להינתן הן לצילום והן לשימוש בו במסגרת התחרות (באשר למסלול הקוספליי – רצוי לוודא שהמצולמים אכן באו מחופשים!).
  3. אפשר להגיש צילומים מבוימים.
  4. שימוש בתוכנות עריכה (דוגמת "פוטושופ") עבור המסלול הכללי ומסלול הקוספליי יותר אך ורק בצורה שלא תעוות את התוכן העיקרי של הצילום ביחס למציאות. יש לעמוד בתנאים הבאים:
   1. אין להשתמש בתוכנות עריכה לשינוי המרקם (טקסטורה), הממדים או הצבעים של אובייקט הצילום או של סביבתו. לדוגמה, אין להאריך או לקצר משטח שעליו או לפניו עומד האובייקט, ואין לשנות את הרקע של האובייקט.
   2. אין להשתמש בתוכנות עריכה על מנת לעוות את המציאות – לדוגמה, אין לשנות את צבע העיניים של המודל. עם זאת, במסלול הקוספליי יורשו הצלמים לבצע שינויים קוסמטיים שאינם משנים את מהות הצילום. בעת הערכת התמונות יונחו השופטים להתעלם מפגמים קוסמטיים של אובייקט הצילום.
   3. מותר להשתמש בתוכנות עריכה להעצמת התמונה כפי שהיא (עמימות של צבעי הרקע / הדגשת צבעי האובייקט). אפשר לדוגמה לחזק רוויית צבעים קיימים או לעמעם את צבעי הרקע כדי למקד את המבט באובייקט הצילום.
   4. מותר לחתוך את שולי התמונה ("Crop"), ובלבד שהתמונה תוגש באחת מהפרופורציות הבאות: 1*1, 5*4, 3*2, 16*9, 4*3.
  5. במסלול המציאות המוגברת תותר עריכה בלתי מוגבלת לאובייקטים שבתמונות לרבות הוספת אפקטים ושימוש בתוכנות גרפיות, אולם אין להכניס לתמונה עצמים חדשים. אין להוסיף טקסט לתמונות ואין להגיש צילומים של פוסטרים וכדומה.
  6. אין להגיש לתחרות חומר שתוכנו מיני, פורנוגרפי או פוגע בצנעת הפרט.
  7. אין לצלם מופעים בימתיים שמתקיימים באולמות הכנס.
  8. אין לעשות בצילום סימן שיאפשר לזהות את הצלם, כגון רישום שם הצלם, שימוש בסימן היכר שלו בפינת התמונה או בכל דרך אחרת.
  9. אפשר לשתף את אלבומי התחרות בשלמותם, אך אסור לצלם לשתף תמונות ספציפיות מהאלבום, כדי לא להפר את האנונימיות של המשתתפים. צלם שינסה להטות את התחרות – ייפסל לאלתר.
  10. מארגני התחרות רשאים לפסול כל צילום שלא יעמוד בתנאי התקנון. במקרה כזה יורשה המשתתף להגיש תמונה חלופית, אך לא יקבל הארכה של תקופת ההגשה. צלם שלא יספיק להשלים את אלבום ההגשה שלו בתקופת ההגשה, ייפסל. לא ניתן לערער על פסילה של תמונה.
  11. ההשתתפות בתחרות הצילום אינה מזכה את המשתתף בכל זכות מיוחדת בכנס, לרבות כניסה לאירועים בתשלום או למתחמים שחלה עליהם מגבלת כניסה.
  12. משתתף שיפריע להתנהלות התקינה של הכנס, השתתפותו בתחרות תיפסל.
   חזרה לראש התקנון  ||  חזרה לראש עמוד התחרות
    
 5. תנאים ומגבלות – מארגנים

  1. הנהלת הכנס והנהלת התחרות רשאיות לעצור את התחרות או לשנות את תנאיה בכל עת.
  2. בחירת הפרסים שיחולקו לזוכי התחרות תהיה כפופה לשיקול דעתם של מארגני התחרות בלבד.
  3. לא יתאפשר לערער על החלטת השופטים או על כל החלטה מנהלתית של מארגני התחרות או מנהלי הכנס.
  4. מארגני הכנס יהיו רשאים להשתמש בכל התמונות שיוגשו לתחרות הצילום, עם קרדיט לצלמים. אין בכך בכדי לפגוע בזכויות הצלם על תמונותיו בכל הקשר אחר.
  5. מנהלי התחרות ומארגני הכנס אינם נושאים באחריות כלשהי לכל נזקי גוף או רכוש או לכל פגיעה אחרת שתיגרם למשתתפי התחרות. אין בקיום התחרות כדי להרחיב כל אחריות שחלה על מארגני הכנס.
   חזרה לראש התקנון  ||  חזרה לראש עמוד התחרות